تحقيق با عنوان اعجاز و فن آوري قران كريم و علوم روز

تحقيق با عنوان اعجاز و فن آوري قران كريم و علوم روز

تحقيق با عنوان اعجاز و فن آوري قران كريم و علوم روز

تحقيق با عنوان اعجازوفن آوري قران كريم و علوم روز درفرمت ورد 31 صفحه قابل ويرايش

 

امروزه دانشمندان يكي پس از ديگري پرده از نادانسته ها ومجهولات بشري

برمي دارندورازهايي كه در پرده ابهام بود؛ به كمك روش هاي گوناگون تحقيقي وآزمايشگاههاي مجهزشناسايي؛ و كشف مي كنند.به همين جهت انسان قرن رايانه واينترنت با فراغ بال به زندگي راحت خود ادامه مي دهد.

اين سؤال مطرح مي شود؛ كه انسان چگونه وبا كدام راهنماو الگو توانست به اين مجهولات فايق آيد؟وناشناخته  هاي ديگر را در آينده شناسايي  وكشف  خواهد نمود.به نظر نگارنده؛ كشف روابط بين علت ومعلول باتاسي به روش هاي نوين تحقيق وضرورت شناخت نيازهاي جامعه بشري،درارتباط بامحيط زيست وي؛ازعوامل بنيادي پيشرفت علم وفن آوري در  همه زمينه هاي علمي گرديده است.

از آنجائيكه قران كريم به عنوان ام الكتاب ،علاوه بر راهنمايي بشر در همه اعصارو هدايت وي به سوي شاهراه سعادت ورستگاري دوجهان ؛به عنوان تنها كتابي كه در همه زمينه هاي خودسازي وتزكيه نفس وهمچنين  علمي تحقيقاتي ودانش روزحرف اول را مي زند،مي تواند فرا روي محققان ودانشمندان همه اعصار قرار گيرد.در اين دفترسعي مي گردد كه اعجازهاي علمي قران كريم كه تا به امروز، بشر از آن غافل مانده؛ به شكل مجموعه كتاب هايي از اين كلام وحي تحت عنوان (اعجاز وفن آوري قران كريم و علوم روز )در اختيار انديشمندان ومحققان علوم مختلف قرار گيرد.

اگر امروزه دانشمندان باتخصص ويژه كه دارندودر مورد زلزله شناسي،لرزه زمينساخت  ؛آب وهوا شناسي ،بيابان زايي ،بيابانزدايي ،جغرافياوزمين شناسي وشاخه هاي وابسته،ستاره شناسي ونجوم ، آب وخاك،فيزيك وشيمي وعلوم مرتبط با آنها، سدسازي ،راهسازي ،شهر سازي وبرنامه ريزي شهري وروستايي،جنين شناسي وژنتيك،نيروي جاذبه،علوم اجتماعي ،علوم اقتصادي, محيط زيست  وغيره …….جديدترين نظريه ها را مي دهند.ودرين زمينه ها صاحبنظر هستند؛اما،اين علوم وشايد هزاران علوم ديگركه قرن ها بعد ،احتمالا بشربه آن دست مي يابد ؛همگي در بيشتر از چهارده قرن پيش از طريق حضرت سبحان به پيامبر عظيم الشان اسلام حضرت محمد صل الله عليه وآله وسلم  وحي گرديد.به اين ترتيب قران كريم علاوه براينكه انسان رابه تزكيه روح ونفس وپرهيز ازگناه جهت رستگاري عالم عقبي سفارش مي كند؛به چگونگي دستيابي به همه فنون وعلومي كه در زندگي روزمره نيزبا آن سروكاردارد، راهنمايي مي كند.از صدراسلام تا كنون علماودانشمندان، تفاسير بيشماري از اين كتاب وحي داشته اند؛امابين علوم وفنون روز واعجاز قران كريم يا ارتباطي برقرار نكرده ويا اگر ارتباطي نيز برقراركرده اند ،ملموس نبوده ؛ كه بشريت بداند ،همه علوم كشف شده از ازل تاابد؛در چهارده قرن پيش در اين كتاب آسماني آمده است.دراين مجموعه قصد براين است، كه ازين ديدگاه، اين اعجازها را درارتباط با علوم روز مورد تجزيه وتحليل قراردهد.

 براي دست يابي به اهداف فوق ،كلمات كليدي متعددي در قران آمده است كه انسانها رابه انجام آن؛ سفارش اكيد كرده است.كه گاهي آن ها را به صورت فعل امر آورده است. مانند انظر،سيروا؛وگاهي به شكل جمع كلماتي چون يتفكرون ،ينظرون،يعقلون ….كه خود از مبادي تحقيق هستند ,آمده؛كه اين نيز از اعجاز اين كتاب آسماني است.

   نگاه كردن ، تفكر ، تعقل ، تدبر و تفقه بدفعات در آيات الهي قران كريم مطرح گرديده كه عمدتا، به صورت سئوالي است . يعني اي انسان ها با بصيرت به همه چيز نگاه كنيد و راجع به آنچه مي بينيد، بينديشيد(از روي كنجكاوي) و عقلتان را به كار بنديد و راه هاي بهره برداري صحيح از نعمت هاي الهي را بيابيد و اگر در امور با يكديگر مباحثه كنيد ؛ سريع تر به رموزات آنها دست يافته  و عالم ومحقق  خواهيد گشت . كساني كه به آيات الهي با ديده تحقيق و كنجكاوي ( پژوهش ) مي نگرند ؛ پرده از اسرار جهان بر داشته و از آن در جهت آسايش بشريت استفاده مي نمايند ، چنين كساني مورد مغفرت الهي قرار خواهند گرفت .